Blog d'opinio

JUSTS PER PECADORS

Suponc que, en termens generals, les coses son aixina i aixina les hem d’afrontar. Pero sempre m’he rebelat contra esta máxima que fa de titul en esta ocasio perque pense que no deixa de ser injusta.

La quotidianeïtat de la nostra habitual convivencia nos impon situacions de conducta semirrepressives regulades per la via llegal que pretenen “corregir”actuacions inadequades d’alguns. Fins ahi, correcte perque s’ha d’intentar erradicar eixes conductes indesijables sobre tot perque poden causar greus danys no a soles en les persones que les realisen sino tambe en terceres persones i les mides que es prenen pretenen protegir tambe ad eixos atres ciutadans –suponc-. El problema apareix quan, davant de l’impossibilitat de garbellar en efectivitat per a trobar als culpables de determinades accions, les solucions que s’adopten s’apliquen al conjunt de la societat, pagant aixina justs per pecadors.

Per eixemple:

-Per culpa del poc coneiximent d’alguns conductors temeraris, tots hem d’acoplar-nos a unes fortes mides de seguritat que poden fer la conduccio menys agradable i que son innecessaries entre la major part dels conductors –sobre tot si son dones, que son mes prudents-. I despres, TOTS paguem en els nostres imposts l’imprudencia d’alguns (que, per cert, ix carissima).

-La falta de responsabilitat d’uns quants impedix que molts atres pugam coneixer en directe els beneficis d’alguns espais naturals que s’ha hagut de protegir contra la barbaries i ara a soles es poden visitar de forma molt controlada o reduida.

-Els interessos personals d’uns quants, mes la falta de personalitat d’uns atres junt a la falta d’interes d’uns tercers son motiu suficient –mai cientific- per a que el catala s’imponga oficialment en terres valencianes i tots hem de passar per una hipercatalanisacio oculta sense paliatius.

-Per l’inexistencia d’autocontrol en uns quants desconeiximentats en l’ingestio de begudes alcoholiques, el restant ha de pagar a preus ben elevats la seua dosis mes reservada i de dubtosa perniciositat.

-A causa dels excessos d’uns quants destrellatats que son incapaços de posar fites, uns atres no poden fer-se un simple porro de forma esporadica.

-La ment bruta i l’hipocresia d’un grapat de persones impossibilita que el nuet es veja com la manifestacio mes natural del cos huma i per este motiu els naturistes no poden nadar o prendre el sol conforme mes a gust estan.

I, aixina, la quotidianeïtat es una lletania insufrible, interminable, de restriccions, de llimitacions, de repressions, de prohibicions... que, baix l’eufemisme de la regulacio des de la llegalitat, lo que fa es que el viure es convertixca, en ocasions, en un atre eufemisme, en este cas de sobreviure.

Creative Commons License
Esta obra està baix una llicencia de Creative Commons.