Blog d'opinio

¿ERES DEMOCRATA O T’HO FAS?

Un alvanç. La resposta correcta ad esta pregunta, per a molts individus, es “t’ho fas”. I vaig a explicar-ho en dos eixemples.

Fa relativament poc, just abans de l’estiu, va apareixer un llibre en el que parla del fals concepte –millor dit, comportament- democrata. El titul del llibre es molt paregut al d’est articul –pero en castella, clar-. En ell, l’autora qüestionava molt encertadament el talant democratic a soles nominatiu o parcil d’alguns ciutadans que precisament son els que mes se les donen de “democrates”. I es que a lo millor no saben alguns que “democracia” es sinonim tambe o mes be implica igualment uns atres valors com “tolerancia”, “respecte” i/o “solidaritat”. Este llibre posa eixemples molt bons a on s’aprecia esta falsa democracia en algunes persones. Pero yo vullc destacar-ne un cas que ya he referenciat en alguna atra ocasio pero que no em canse de repetir-lo perque es molt delator de l’autentica naturalea d’alguns individus. En esta societat trobem a una serie de persones que son precisament els que mes se les donen de domocrates i s’atrevixen a qualificar a uns atres de fascistes. Estes persones, tan democrates elles, catalanistes totes, es mostren absolutament intolerants davant la presencia d’uns atres que pensen de manera diferent ad elles. i en elles es produix la contradiccio mes flagrant: mentres que son tan tolerants, respectuosos o solidaris cap al tercer mon, les minories etniques, els immigrants, els practicants d’unes atres religions... es dir, cap a problematiques que en realitat –i en termens generals- els toca mes o manco de llunt, son incapaços de tolerar, de respectar o de ser solidaris en sa casa mateixa, en els seus veïns, amics o coneguts perque siguen valencianistes. Ahi son uns autentics fascistes. Es com l’escandalosa actitut d’aquells que s’indignen efusivament fins la coentor davant l’aniquilacio o la desaparicio d’una llengua –i, en conseqüencia, d’una cultura- de Mozambique o de l’Indonesia mentres no tenen cap de prejuï en destruir la llengua i la cultura propies, la valenciana. Sens estorar-se, ¿com es menja aço?

En la mateixa llinia, un segon eixemple. Tambe per la mateixa epoca vaig sentir de rapafuig en la radio unes paraules atribuides em pense a Borges en boca d’algu que, en motiu del ridicul Forum de Barcelona, les pronunciava com una especie de proclama reivindicativa. Venien a dir mes o manco –i en tota la rao del mon- que hem de ser molt conscients de la defensa de les llengües propies, minoritaries i minorisades ya que resulta evident que, en morir una llengua, mor una part –possiblement la mes important- d’una cultura. I estes paraules es pronunciaven hipocritament en un foro a on es pretenia potenciar la tolerancia, el respecte, la convivencia... els pilars de la democracia. Aixina, eixe foro es convertia mes be en una simple i vulgar publicitacio de Barcelona i Catalunya a on, en lloc de potenciar el talant democratic, s’anava en pla “bons chiquets oportunistes i aprofitats tipo secta malcriada dels anys xixanta-setanta”. La falsetat i l’hipocresia com a adjunts a la democracia. Mentres pronuncien sacrilegament estes grans paraules de grans pensadors, paralelament s’esta aniquilant –des del mateix foro de Barcelona- la llengua i l’identitat valencianes.

Vixca, per tant, la democracia; i ya sabeu, per a autoproclamar-se democrates no cal ser-ho; es suficient en aparentar-ho i ser uns desvergonyits. A hores d’ara, no vos importe desvirtuar la base de la convivencia ciutadana. Ya ho han fet uns atres.

Creative Commons License
Esta obra està baix una llicencia de Creative Commons.